მოქმედების არეალი

ტრენინგებისა და დასაქმების ინიცირება მართლმსაჯულების სექტორში (TESI)

იურიდიული დახმარებისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების სერვისები

თვითმმართველობის გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესება

ინკლუზიური დიალოგის გაგრძელება შემდგომი განვითარების დღის წესრიგის იმპლემენტაციის საშუალებებთან დაკავშირებით

თვითმმართველობაში სოფლის მოსახლეობის ჩართვის მხარდაჭერა

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა რეგიონულ დაგეგმარებში - II ეტაპი

ტრანსსასაზღვრო ეკონომიკური განვითარება (CED)

ეკომიგრანტებისთვის ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების გაძლიერება

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის (ACCESS) პროექტი

ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს - იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებრივი ცენტრების მხარდაჭერის საპილოტე ინიციატივა

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა რეგიონულ დაგეგმარებში

თვითმმართველობის რეფორმის რეგიონული ინიციატივა

სამოქალაქო ადვოკატირების ინიციატივა

ინდივიდუალური მხარდაჭერა ქართველი მიგრანტებისთვის (G-PAM)

სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი - R-CSN

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა

ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა - NEO

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაცია - SIIMS II

შენი ქალაქის მთავრობა და შენ

არასრულწლოვნების ინტეგრაციის პროექტი - რუსთავი

ერთად ეკონომიკური განვითარებისათვის - JOIN

ქალაქ რუსთავის მოხუცთა თავშესაფრის გაუმჯობესების პროექტი

სისხლის სამართლის რეფორმების მონიტორინგი და ანალიზი უფასო იურიდიული დახმარების სფეროში

სამოქალაქო ორგანიზაციების აღმოსავლეთ საქართველოს ქსელი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა სათემო განვითარების პროექტი - IDPCDP

მულტიეთნიკური ნდობის მშენებლობის ქსელი

სამოქალაქო ორგანიზაციების განვითარების ცენტრი

მულტიეთნიკური დიალოგი

დევნილთა ცხოვრების სტაბილიზაცია და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია - SIIMS

იძულებით გადაადგილებული პირების სოციო-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა

სამოქალაქო მონაწილეობის პროექტი

საქართველოში სოფლის ასოციაციების განვითარების ხელშეწყობა - STAGE

ლიდერობა მდგრადი განვითარებისთვის საქართველოში